/img/slider/24/thumbnail.webp?v=0aa108bb389973741a0ca2818daa9ff5
CARPORT ECO
Alternatíva ku klasickej garáži
Moderné riešenie pre váš domov
zobraziť viac
/img/slider/19/thumbnail.webp?v=4f801654c5b87469ff84a75421fc8061
Novinka v ponuke
GENESIS 90
zobraziť viac
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=4e3f558ae9748fd875e4a99bffa1b556
Architektonické hliníkové systémy
pre stavebníctvo
zobraziť viac
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=5094b73c0463e290b83b3ed150d71d4f
Architektonické hliníkové systémy
pre stavebníctvo
zobraziť viac

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť údajov

V súvislosti s predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov by sme si radi splnili informačnú povinnosť o tom, ako Vaše údaje spracúvame. Najdôležitejšie témy vysvetľujeme nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

Vaše údaje sa spracúvajú na základe aspoň jedného z bodov čl. 6 odsek 1 „GDPR“, tj:

 • dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov,
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu,
 • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej správcovi,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany,

Odkiaľ získavame vaše údaje?

Získali sme vaše údaje:

 • priamo od vás,
 • od subjektu, ktorý uzavrel so spoločnosťou Aliplast Sp. z o.o. zmluvu o poskytovaní služieb pre vás,
 • od partnera / tretej strany spolupracujúcej so spoločnosťou Aliplast Sp. z o.o. kto poskytol Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

Kto je správcom vašich údajov?

Aliplast Sp.z o.o. so sídlom v Lubline na ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin, KRS: 0000119312, NIP: 946-23-54-607, číslo REGON: 432507517, telefón: 81 745 50 30, e-mail: biuro@aliplast.pl.

Aké údaje spracúvame?

Aliplast Sp.z o.o. spracúva nasledujúce kategórie údajov:

 • kontaktné údaje,
 • údaje potrebné na identifikáciu na účely uzatvorenia zmluvy, vykonania služby a vystavenia faktúry,
 • identifikačné údaje potrebné pre online korešpondenciu,
 • údaje potrebné na výber správnej marketingovej ponuky a služieb pre Aliplast Sp. z o.o. (ak ste na to predtým udelili súhlas).

Na čo použijeme vaše údaje?

Vaše údaje budeme spracovávať na jeden alebo viacero z nasledujúcich účelov:

 • za účelom realizácie činností vykonávaných na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy,
 • za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy so spoločnosťou Aliplast Sp. z o.o.,
 • za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Aliplast Sp. z o.o. pre vás ako tretiu osobu (článok 393 Občianskeho zákonníka), ak je stranou zmluvy iná strana,
 • na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Aliplast Sp. z o.o., napr. vystavenie faktúry alebo faktúry,
 • na marketingové účely Aliplast Sp. z o.o. produkty a služby (ak ste na to predtým dali súhlas).

Musíte poskytnúť údaje?

V rozsahu, v akom sa spracúvanie vašich údajov uskutočňuje za účelom plnenia zmluvy so spoločnosťou Aliplast Sp. z o.o., poskytnutie Vašich údajov je podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov k uzavretiu zmluvy nedôjde. Poskytovanie údajov potrebných na vyhotovenie faktúry je zákonnou povinnosťou a vyplýva zo zákona o dani z tovarov a služieb.

V ostatnom rozsahu je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy.

Na základe čoho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Základom spracúvania osobných údajov je v závislosti od vykonávaných činností:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy so spoločnosťou Aliplast Sp. z o.o.,
 • dodržiavanie zákonnej povinnosti spoločnosti Aliplast Sp. z o.o. (napr. vystavenie faktúry),
 • oprávnený záujem spoločnosti Aliplast Sp. z o.o. (priamy marketing vašich produktov a služieb alebo plnenie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Aliplast Sp.z o.o.
 • v mene tretej strany, ak je zmluvnou stranou iná strana), váš súhlas.

Kedy a komu môžeme údaje odovzdať a komu ich určite neodovzdáme?

Ak budete súhlasiť, vaše osobné údaje sprístupníme podnikateľom, s ktorými Aliplast Sp. z o.o. spolupracuje, aby ich mohli využiť na marketingové účely. Vaše údaje môžeme sprístupniť príjemcom vo forme spoločností, ktoré s nami spolupracujú a vykonávajú úlohy v našom mene. V tomto prípade je s týmito subjektmi uzatvorená zmluva o zaistení bezpečnosti vašich údajov. Ak chcete vedieť, s kým momentálne spolupracujeme, vždy sa môžete opýtať.

Čo môžete robiť s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli?

Máte právo požiadať Aliplast Sp. z o.o. prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti ich spracúvaniu a na Vašu žiadosť ich môžeme preniesť inému prevádzkovateľovi. Čo sa týka spracovania vašich údajov na marketing vašich vlastných produktov alebo služieb Aliplast Sp. z o.o. môžete namietať.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Môžete dať všetky alebo niektoré zo svojich súhlasov alebo nie. Akýkoľvek súhlas udelený spoločnosti Aliplast Sp. z o.o. kedykoľvek. v súvislosti so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby utrpela negatívne dôsledky. Stačí poslať e-mail, zavolať alebo poslať správu poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie. Ochotu odvolať súhlas je možné prejaviť akýmkoľvek spôsobom, jedinou podmienkou je, aby sa dostal k našim informáciám. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich údajov pred jeho vykonaním, t. j. do odvolania súhlasu spracúvanie vašich údajov spoločnosťou Aliplast Sp. z o.o. je legálna.

Do kedy budeme uchovávať vaše údaje?

Vaše osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie zmluvy medzi vami a Aliplast Sp. z o.o. alebo zmluvy uzatvorenej iným subjektom vo vašom mene, a po uplynutí tejto doby po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov, ktoré Aliplast Sp. z o.o. môže zvýšiť. a ktoré možno vzniesť proti Aliplast Sp. z o.o. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom splnenia zákonnej povinnosti správcu, osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie tejto povinnosti. Údaje spracúvané na základe súhlasu budeme spracovávať dovtedy, kým tento súhlas neodvoláte.

Ak budú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu Správcu, pričom základom tohto spracúvania je plnenie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Aliplast Sp. z o.o. vo váš prospech budú údaje spracúvané až do splnenia oprávneného záujmu, na ktorom je toto spracúvanie založené. Ak budú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu správcu, kedy základom tohto spracúvania je priamy marketing Vašich produktov a služieb, budú Vaše osobné údaje spracúvané dovtedy, kým nevznesiete námietku.

Cookies

Portál www.aliplast.sk používa cookies. Tieto súbory sa zhromažďujú iba za účelom zhromažďovania informácií, za účelom prispôsobenia predaja jednotlivým produktom, individuálnym potrebám a preferenciám zákazníkov. Cookies sú ukladané webovým prehliadačom na pevnom disku zákazníka a nezhromažďujú priamo osobné údaje. To znamená, že zákazník môže zakázať Cookies vo svojom webovom prehliadači, čo však obmedzí možnosť používania Aliplast

Aliplast Sp. z o.o. zhromažďuje IP adresy počas internetového pripojenia na technické účely súvisiace so správou servera. Používajú sa na vykonávanie štatistických činností a na lepšiu správu súborov cookie.

Aliplast Sp. z o.o. zároveň informuje zákazníkov, že existuje možnosť konfigurácie webového prehliadača, ktorý zabráni ukladaniu cookies na zákazníkovom zariadení. Cookies môže Zákazník vymazať po ich uložení Predávajúcim, a to prostredníctvom vhodných funkcií webového prehliadača, programov používaných na tento účel alebo pomocou vhodných nástrojov dostupných ako súčasť operačného systému používaného Zákazníkom.

Aliplast Sp. z o.o. zároveň informuje klientov, že zmena v konfigurácii webového prehliadača, ktorá bráni alebo obmedzuje ukladanie cookies na zariadení klienta, môže obmedziť funkčnosť poskytovaných služieb. Vymazanie cookies počas poskytovania služby môže viesť k neočakávaným účinkom.

Aliplast Sp. z o.o. ako správca Vašich osobných údajov vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých prostriedkov fyzickej, technickej a organizačnej ochrany osobných údajov pred ich náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, použitím alebo sprístupnením v súlade so všetkými platnými predpismi .

Na tento konkrétny účel Aliplast Sp. z o.o. prizvala do spolupráce špecialistov v oblasti GDPR a ISO 27001: 2015 a plne sa prispôsobila vyššie uvedeným súborom štandardov pre spracúvanie osobných údajov.

 

 

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis