/img/slider/11/thumbnail.webp?v=9463fb380fdb93a5fc546f9d955945e0
Spoločne budujme budúcnosť
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Stratégia CSR skupiny Aliplast

Skupina Aliplast pôsobiaca v sektore hliníkových systémov vypracovala a implementovala Stratégiu spoločenskej zodpovednosti na roky 2021 – 2025, ktorá na jednej strane sumarizuje doterajšie súvisiace kroky a na druhej strane je presnou definíciou smer, ktorým sa bude skupina uberať v nasledujúcich rokoch. Základom stratégie a jej kľúčových cieľov je dodržiavanie etických princípov, spoločenskej zodpovednosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Podrobný dokument vychádza z operačnej stratégie organizácie, ktorá predpokladá obchodné operácie a dosahovanie obchodných cieľov s ohľadom na minimalizáciu vplyvu výroby hliníka na životné prostredie a ľudí a zároveň zvažuje maximálne výhody pre kľúčové zainteresované strany. Týmito zainteresovanými stranami sú najmä obyvatelia susedných lokalít, zamestnanci a skupina Aliplast.

„Vplyv našej činnosti na životné prostredie si uvedomujeme od začiatku našej firmy. Rovnako dôležité sú aj otázky týkajúce sa bezpečnostnej politiky a dodržiavania ľudských práv, najmä práv zamestnancov. Mimoriadne dôležitý je pre nás aj záujem miestnych komunít, ktorých sa naše podnikanie dotýka. V súlade s týmito pravidlami sme sa rozhodli vypracovať Stratégiu spoločenskej zodpovednosti na nasledujúce roky, aby sa stala naším sprievodcom a mapou pre našich zainteresovaných, ako aj záväzkom voči nim,“ hovorí Jan Kidaj, generálny riaditeľ skupiny Aliplast. .

Príslušné politiky týkajúce sa jednotlivých oblastí činnosti a špecifických skupín zainteresovaných strán sú neoddeliteľnou a koherentnou súčasťou stratégie. Politika založená na rozmanitosti a rešpektovanie ľudských práv sú princípy koexistencie, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov a spolupracovníkov Skupiny. Zaručujú rovnaké zaobchádzanie každému, bojujú proti všetkým formám diskriminácie, rešpektujú a chránia ľudské práva. Environmentálna politika pozostáva z celého radu činností a pravidiel na boj proti klimatickým zmenám a minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie. Recyklácia hliníka vyrobeného Skupinou a bezodpadové operácie sú jej kľúčovými prvkami.

Politika bezpečnosti práce a politika ľudských zdrojov sú súborom pravidiel platných pre zamestnancov, ktorých cieľom je neustále zlepšovanie ich bezpečnosti a garantujúce etické a optimálne pracovné podmienky s ohľadom nielen na škálu benefitov a poistenia, ale aj zaručujúce programy zvyšovania kompetencií a odborné školenia.

Sociálna politika, ďaľší prvok vypracovanej stratégie, je súbor pravidiel, ktorých cieľom je neustále obmedzovanie miestneho vplyvu na životné prostredie a zlepšovanie štruktúry produktov, ako aj dôsledná podpora miestnych komunít žijúcich a pôsobiacich v oblastiach priamo alebo nepriamo spojených s činnosťou vykonávanou skupinou Aliplast Group.

V záujme zachovania transparentnosti opatrení prijatých v rámci CSR sa Skupina zaviazala zverejňovať výročné správy overujúce implementáciu prijatých pravidiel a predpisov vyplývajúcich zo Stratégie spoločenskej zodpovednosti. Správy budú zostavené v súlade so smernicami ISO 26 000.

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis