/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Spoločne budujme budúcnosť
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Životné prostredie

Výroba Aliplast (Aliplast a Aliplast Extrusion) je založená na zodpovednosti a ochrane životného prostredia. Starostlivosť o ochranu životného prostredia sa prejavuje starostlivosťou o minimalizáciu dopadu výrobného procesu na okolie. Vzdelávanie a vytváranie environmentálneho povedomia sú taktiež dôležitým prvkom činnosti spoločnosti.

Vzhľadom na charakter svojich činností (výroba hliníkových profilov, práškové lakovanie, eloxovanie) si skupina Aliplast kladie osobitný dôraz na všetky kroky zamerané na znižovanie vplyvu na prírodné prostredie.

To znamená investovať:

  • do riešení na úsporu energie (stratégia „Energia s Aliplastom“ - fotovoltaika)
  • recyklácia hliníka, ktorý je odpadom pri výrobe a spracovaní: použitie moderných technológií prispôsobených v každej etape spracovania kovov, počnúc extrúziou, predúpravou, CNC spracovaním, práškovým lakovaním a eloxovaním, čo umožňuje maximálne zhodnotenie hliníka; vysoko efektívne systémy extraktorov triesok v procese rezania alebo obrábania a organizácia úložného priestoru pre jednotlivé skupiny odpadu umožňujú efektívny zber aj tých najmenších častíc hodnotnej suroviny, čo sa transformuje do kvalitného výrobného materiálu v súvislosti s ekologickým spracovaním
  • inovatívne riešenia používané v procese práškového lakovania: použitie systému bez chrómu pri príprave povrchu, použitie dažďovej vody zhromažďovanej na streche, použitie systému na spätné získavanie prášku v striekacích kabínach (znižovanie množstva vytváraného odpadu)
    Zodpovednosť spoločnosti k životnému prostrediu zahŕňa aj niekoľko pridružených iniciatív:
    triedenie odpadu a elektroodpadu, nádoby na použité batérie, elektronický obeh dokumentov na väčšine pracovísk sa snažíme minimalizovať použitie papiera a tonera podľa hesla „ zachráňte planétu nepoužívajte plast “vyhýbame sa jednorazovým riadom, plastovým fľašiam a nádobám.

Skupina Aliplast podniká kroky na minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie vo všetkých oblastiach svojej činnosti.

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis